MENU

ONLINE DIAGNOSTIC RESULT PROCEDURE

INTRANET

JOB VACANCIES

CITIZENS CHARTER

TRAINING AND RESEARCH

PGMI “AGAPAY” WHITE COAT CEREMONY 2022

K.A. EVANGELISTA
SETYEMBRE 2 2022

Nagsagawa ang Pang-Alaalang Sentrong Medikal Quirino ng White Coat Ceremony upang pormal na  pasimulan ng mga Post Graduate Medical Interns Batch AGAPAY ang kanilang tungkulin sa propesyong medical ngayong ika-2 ng Setyembre na ginanap sa Bulwagan ng Ospital.

Dinaluhan ang nasabing pagdaraos ng Puno ng Sentrong Medikal, Dr. Evelyn Victoria E. Reside kasama ang iba pang kalupunan ng mga doktor mula sa iba’t ibang Departamento ng Ospital.

Binigyang pakahulugan ng Training Officer mula sa Departamento ng Pedyatrya na si Dr. Lesley May Madrazo at pagkamay-kaugnayan ang pagsusuot ng White Coat na siyang pinagdaraos ngayon. Ayon sa kanyang pananalita, ito ang pasimula at panghihikayat ang mga ginawaran ay tahasan na maging propesyunal at makatao sa pagpasok tungo sa pagbibigay serbisyong medikal. Nangangahulugan lamang ito ng pagiging totoo at tapat sa kanilang tungkulin bilang mga bagong manggagamot na tumugon sa kanilang pagtawag.

Ang buong pamunuan at kawanihan ng Pang-Alaalang Sentrong Medikal Quirino ay nagagalak sa mga bagong tutupad sa kanilang tungkulin upang mas lalong mapaghusay ang pagbibigay serbisyong pangkalusugan sa lahat.